Mariusz Dzierżęga

Possibility of Return

 

Praca jest fragmentem obszernej dokumentacji fotograficznej wykonywanej przez jej autora od kilku lat na terenie całej Polski. Obiektem dokumentacji są reklamy z czasów PRL-u umieszczone na elewacjach domów. Mariusz Dzierżęga podejmuje próbę rekonstrukcji tych ściennych malowideł wraz z ich otoczeniem. Tytuł pracy Możliwość powrotu odnosi się do problemu, na ile możliwe jest odtworzenie tych murali w ich pierwotnym kształcie. Stopień zniszczenia, zamalowane elewacje, zawieszonee tabloidy, zmiany w architekturze otoczenia powodują, że owa rekonstrukcja jest często szczątkowa lub w ogóle niemożliwa. Odczytywanie zatartych PRL-owskich haseł w połączeniu z napisami powieszonych na nich współczesnych reklam skutkuje nowym, często komicznym kontekstem. W szerszym znaczeniu praca Mariusza Dzierżęgi jest głosem w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego pochodzącego z okresu PRL-u. Prezentowany zestaw fotografii jest częścią dyplomu magisterskiego realizowanego w Pracowni Fotografii pod kierunkiem prof. Haliny Cader-Pawłowskiej.

The work is a part of an extensive photographic documentation that the author has been collecting for several years throughout Poland. It features building elevations containing mural advertisements which date back to the PRL (communist) period. Mariusz Dzierżęga makes an attempt at reconstructing those wall paintings as well as their surroundings. The title, Possibilty of return, alludes to the problem of the extent to which it is actually feasible to recreate these murals in their original shape. Substantial damages, elevations which have been painted over, changes in the architecture – it all makes the reconstruction fragmentary or simply impossible. Deciphering the PRL slogans along with the up-to-date advertisements on top, brings about a new, often humorous, outcome. In a broader context, Mariusz Dzierżęga’s work postulates the idea of preserving the cultural legacy of the PRL times. The presented set of photographs is a part of Mr. Dzierżęga’s MA thesis work, carried out in the Photography.