WOLONTARIAT

W dniach 17–27 maja po raz szósty odb?dzie si? w ?odzi Mi?dzynarodowy Festiwal Fotografii. Do jego organizacji, jak co roku niezb?dna b?dzie pomoc Wolontariuszy.

18tego kwietnia (?roda) o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej ?ód? Art Center (ul. Tymienieckiego 3) odb?dzie si? zebranie organizacyjne w sprawie wolontariatu na Fotofestiwalu. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, równie? tych, którzy jeszcze nie wype?nili aplikacji

Ci?gle jeszcze mo?na zg?asza? swoj? ch?? udzia?u w przygotowaniu Fotofestiwalu. W tym celu nale?y wype?ni? aplikacj? i odes?a? j? na adres mailowy m.lewoc@lodzartcenter.com Mamy nadziej?, ?e i w tym roku b?dziemy mogli liczy? na Wasze zaanga?owanie i ch?? wspó?tworzenia tej imprezy. Wolontariat na Fotofestiwalu oznacza mo?liwo?? poznania ciekawych ludzi, prac? w m?odym zespole, dyplom po?wiadczaj?cy uczestnictwo w projekcie i mo?liwo?? uczestniczenia w festiwalowych wystawach, projekcjach i imprezach towarzysz?cych.

Zapraszamy równie? osoby spoza ?odzi do wzi?cia udzia?u w programie AMBASADOR. G?ównym zadaniem ambasadora jest przeprowadzenie akcji promocyjnej Fotofestiwalu w swoim mie?cie. W wi?kszo?ci najwi?kszych polskich miast mamy ju? swoich ambasadorów, i na ten moment poszukujemy ch?tnych do pomocy w takim zakresie na terenie Wroc?awia i Trójmiasta. Je?li mieszkasz w innym mie?cie i uwa?asz, ?e warto tam zareklamowa? Fotofestiwal, przekonaj nas. Przede wszystkim poszukujemy osób, które nie boj? si? podj?? samodzielnej, ciekawej i pe?nej wyzwa? pracy.

Je?li macie jakie? pytania odno?nie wolontariatu lub programu Ambasador, s?u?? pomoc?
Marek Lewoc
m.lewoc@lodzartcenter.com
tel. +48 608 218 733