WARSZTATY I WYKŁADY

WARSZTATY


_____________________________________________________
Koszt uczestnictwa w jednym warsztacie wynosi 20 z?, w dwóch warsztatach - 30z?.LISTA WARSZTATÓW I WYK?ADÓW:

CZ?OWIEK W ?YWIOLE ?YCIA - WARSZTATY FOTOREPORTA?U - warsztat
prow. ANDRZEJ ZYGMUNTOWICZ
przyg. Akademia Fotografii w Warszawie
warsztat cz??? 1:
18.05 / pi?tek / godz.:10.45 - 12.30
warsztat cz??? 2:
18.05 / pi?tek / godz.: 16.45 - 18.00
miejsce: ?ód? Art Center / sala konferencyjno - warsztatowa

Celem warsztatów jest ukazanie dzisiejszego stanu fotoreporta?u oraz zrealizowanie przez uczestników serii zdj?? b?d?cych aktualn? i ciekaw? opowie?ci? o wspó?czesnym cz?owieku bez nastawienia ?e zdj?cia musz? by? opublikowane w dzienniku lun tygodniku. Fotoreporta?, zdaniem niektórych teoretyków ale tak?e praktyków, prze?ywa powa?ny kryzys, bo prawie nie ma go w gazetach. Gdy jednak zerkniemy na strony internetowe, do galerii czy na pó?ki w ksi?garniach to okazuje si? ?e on ?yje i nawet si? rozwija. Wi?c jak z nim jest, ?yje czy dogorywa ? Jaki jest dzi?, czy mo?e by? taki sam jak za czasów Henri Cartier-Brassona i Roberta Franka ? Czy jednak min??o od ich czasów 50 lat i nic nie jest takie jak wtedy ?

FOTOGRAFIA BEZKAMEROWA - OD FOTOGRAMU DO RELIEFU - warsztat
prow. WIKTOR TEODOR NOWOTKA
przyg. Akademia Fotografii w Warszawie
data: 18.05 / pi?tek
godzina: 11.00 - 14.00
miejsce: ?ód? Art Center / ciemnia

Jest to rozwini?cie podstawowego ?wiczenia fotograficznego polegaj?cego na na?wietlaniu papieru fotograficznego z u?o?onymi na nim ró?nymi przedmiotami. Jako pod?o?e u?yty zostanie stary, cienki papier dokumentowy, który posiada bardzo wyra?n? struktur? wprowadzaj?c? do obrazu w?asny charakter. Otrzymany fotogram poddany zostanie dalszej obróbce: wykonana zostanie z niego kopia stykowa, nast?pnie z niej ? kolejna, w ten sposób otrzymany zostanie wtórnik. Ten z kolei, z?o?ony z negatywem z poprzedniego etapu, po skopiowaniu stworzy relief. W rezultacie uzyskany zostanie spójny cykl z?o?ony z co najmniej 3 prac.

KOMPOZYCJA W OBRAZIE, A MOZLIWO?CI TWOJEGO APARATU FOTOGRAFICZNEGO - warsztat
prow. AGNIESZKA FURTAK
warsztat cz??? 1:
data: 18.05 / pi?tek
godziny: 13.30 - 15.30
miejsce: ?ód? Art Center / sala konferencyjno - warsztatowa
warsztat cz??? 2:
data: 19.05 / sobota
godzina: 14.00 - 16.00
miejsce: ?ód? Art Center / sala konferencyjno - warsztatowa

Warsztat skierowany do osób pocz?tkuj?cych / ?rednio zaawansowanych, które chc? pog??bi? swoj? wiedz? z zakresu podstawowych informacji, dotycz?cych budowania prawid?owego i ciekawego obrazu fotograficznego (analogowego i cyfrowego - nie liczy si? no?nik - sprz?t, ale efekt ko?cowy). Has?a tematyczne: kompozycja w obrazie, rytmy, perspektywa, z?oty podzia?, g??bia ostro?ci, b??dy kompozycyjne, etc... Warsztaty prowadzone s? w formie ?wicze?. Zadanie - ka?dy uczestnik przynosi swoje zdj?cia (do 4 prac) najbardziej udanych - dowolno?? tematyczna. Dwa spotkania (ka?de spotkanie ? 2 godz.)

PHOTOGRAPHYING OUR THOUGHTS - (ang.) lecture
by David Jiménez
data: 19.05 / sobota
godzina: 10.30 - 12.30
miejsce: Lodz Art Center / sala konferencyjno - warsztatowa
>

„Pocz?tek wspania?ej przygody w ?wiecie fotografii cyfrowej“ - warsztat
prowadzenie: Mateusz Kusznir
data: 20.05 / niedziela
godzina: 12.00 - 13.30
miejsce: Lodz Art Center / sala konferencyjna
Warsztat ma na celu zaznajomienie uczestników warsztatów z fotografi? cyfrow?. Fotografia to fascynuj?cy ?wiat przygód, lecz mo?na cieszy? si? z niej tylko wtedy, kiedy ma si? dobre narz?dzie do jej obróbki. Zapraszamy na warsztaty, które poszerz? Ci horyzont fotografii cyfrowej i sprawi?, ?e zrozumiesz to, co wcale nie jest takie trudne.
Prezentacja programu.
Wst?p wolny

PODSTAWY PRACY W CIEMNI - warsztat
prow. AGNIESZKA FURTAK
data: 19.05 / sobota
godziny: 10.30 - 12.00
miejsce: ?ód? Art Center / ciemnia

Warsztat skierowany jest do osób, które chc? zapozna? si? z podstawowym procesem, zwi?zanym z wywo?ywaniem zdj?? czarno-bia?ych w ciemni fotograficznej (sprz?t, odczynniki, papier, etc.) Warsztat prowadzony jest w formie ?wicze? ? obs?uga sprz?tu ciemniowego oraz wykonanie heliografii (technika ta pozwala na wykonanie zdj?cia bez u?ycia negatywu).

PORTRET SPO?ECZNY A PORTRET KREACYJNY - wyk?ad
prow. MGR IZABELA JAROSZEWSKA
przyg. Europejska Akademia Fotografii w Warszawie
data: 19.05 / sobota
godziny: 15.00 - 16.00
miejsce: ?ód? Art Center / sala konferencyjna

To wyk?ad który w ubieg?ym roku spotka? si? z wielkim zainteresowaniem studentów fotografii w Royal Academy of Art w Hadze i w Islandii. W czasie wyk?adu Izabela Jaroszewska opowie o ró?nicach pomi?dzy portretem w fotografii dokumentalnej a portretem kreacyjnym (inscenizowanym), o pracy z modelem na przyk?adach wielkich fotografów. Omówione zostan? równie? tematy mo?liwo?ci kreacji portretu za pomoc? ?rodków fotograficznych, roli i rodzajów ?wiat?a oraz kryteriów doboru rekwizytów i inscenizacji. Przedstawione zostan? równie? najnowsze trendy w fotografii portretowej na ?wiecie.

PORTRET STUDYJNY - warsztat
prow. JACEK POREMBA
przyg. Europejska Akademia Fotografiiw Warszawie
data: 19.05 / sobota
godziny: 10.30 - 13.30
miejsce: sala fabryczna

Udzia? w warsztatach to wyj?tkowa okazja zg??bienia tajników pracy w studiu i nauki od uznanego w ca?ej Polsce fotografa. Kameralny charakter warsztatów umo?liwi aktywny udzia? ka?demu uczestnikowi. Szczególny nacisk zostanie po?o?ony na prac? ze ?wiat?em, ró?ne sposoby jego wykorzystania w celu wydobycia upragnionej ekspresji, jak równie? zaprezentujemy najcz??ciej u?ywane sposoby u?ywania ?wiat?a w portrecie komercyjnym i artystycznym. Przybli?one zostan? równie? klasyczne techniki polaroidowe.

SESJA MODY PRZY U?YCIU SPRZ?TU O?WIETLENIOWEGO PRO-FOTO - warsztat
przyg. Akademia Fotografii w Warszawie
data: 19.05 / sobota
godziny: 14.30 - 17.30
miejsce: sala fabryczna

SPOTKANIE Z AUTORAMI KSI??KI "RADO?? FOTOGRAFOWANIA" : Leszkiem Szurkowskim, Marcinem Górko i ?ukaszem Kacperczykiem - spotkanie
data: 19.05 / sobota
godziny: 12.30 - 13.30
miejsce: sala konferencyjno - warsztatowa
Go?cie przybli?? proces powstawania ksi??ki, odpowiedz? na pytania czytelników a tak?e podziel? si? wiedz? z zakresu fotogafii.

SZLACHETNIEJSZE OD SREBRA - GUMA CHROMIANOWA - warsztat
prow. DR JERZY GAWE?
przyg. Szko?a Kreatywnej Fotografii w Krakowie
data: 18.05 / pi?tek
godziny: 14.30 - 18.00
miejsce: ?ód? Art Center / ciemnia

TECHNIKA EMULSJI ?WIAT?OCZU?EJ; FOTOGRAFIA NA RÓ?NYCH POD?O?ACH - warsztat
prow. WIKTOR TEODOR NOWOTKA
przyg. Akademia Fotografii w Warszawie
data: 19.05 / sobota
godziny: 15.00 - 17.30
miejsce: ?ód? Art Center / ciemnia

Technika emulsji fotograficznej nak?adanej na ró?ne pod?o?a: drewno, p?ótno malarskie, papier akwarelowy.

TECHNIKA GUMY JEDNOWARSTWOWEJ - OBRAZ PIGMENTOWY JAK MALOWANY - warsztat
prow. WIKTOR TEODOR NOWOTKA
przyg. Akademia Fotografii w Warszawie
data: 19.05 / sobota
godziny: 12.00 - 14.30
miejsce: ?ód? Art Center / ciemnia

Warsztat prezentuje powracaj?c?, dawn? technik? chromianow?, daj?ca obraz pigmentowy na szlachetnych pod?o?ach: papier akwafortowy, p?ótno malarskie. Jako materia? wyj?ciowy mo?na u?y? zarówno negatywu wykonanego technik? analogow?, jak równie? uzyskanego technik? cyfrow?.

UMOWY RYNKU FOTOGRAFICZNEGO - OCHRONA PRAW AUTORSKICH W FOTOGRAFII - wyk?ad
prow. MGR ?UKASZ W?GRZYN
przyg. Europejska Akademia Fotografii w Warszawie
data: 19.05 / sobota
godziny: 16.30 - 18.30
miejsce: ?ód? Art Center / sala konferencyjna

Podczas wyk?adu omówione zostan? kluczowe, z punktu widzenia interesu fotografa, elementy umów rynku fotograficznego, w tym m.in. umowy o sesje zdj?ciow? i umowy z modelem. Szczególny nacisk po?o?ony zostanie na zagadnienia zwi?zane z przeniesieniem maj?tkowych praw autorskich do fotografii oraz kwestie ochrony wizerunku w kontek?cie pracy fotografa. Przedstawione zostan? równie? praktyczne zagadnienia prawne zwi?zane z fotografi? prasow? dotycz?ce m.in. poj?cia osoby publicznie znanej oraz odpowiedzialno?ci prawnej fotoreportera.


Warsztaty dla m?odzie?y gimnazjalnej po?wi?cone wspó?czesnej fotografii hiszpa?skiej

Podczas festiwalu grupa studentów Akademii Sztuk Pi?knych Wydzia?u Edukacji Wizualnej poprowadzi warsztaty dla m?odzie?y gimnazjalnej po?wi?cone prezentowanej na wystawie wspó?czesnej fotografii hiszpa?skiej. Celem warsztatów, oprócz zapoznania si? z obecnymi tendencjami fotografii, jest próba innego spojrzenia na poszczególne zdj?cia, a tak?e zach?cenie uczestników do bardziej intymnego kontaktu ze zdj?ciem i zasugerowanie, ?e mo?e ono dla ka?dego z nich stanowi? jedynie punkt wyj?cia dla dalszych, jednostkowych rozwa?a?. Posi?kuj?c si? fotografiami hiszpa?skich twórców, chcieliby?my zwróci? uwag? na fakt nieograniczonych mo?liwo?ci interpretacyjnych ka?dego ze zdj??, wyzwalaj?c przy tym w uczestnikach ci?g w?asnych skojarze?, umo?liwiaj?cy poszukiwanie nowych warto?ci danej fotografii. Warsztaty, poprzez aktywne anga?owanie m?odzie?y, maj? zach?ca? do bardziej ?wiadomego ogl?dania prezentowanych zdj??, a co za tym idzie do pe?niejszego odbioru ca?ej wystawy._____________________________________________________
Procedura kwalifikacyjna dla uczestników warsztatu:
- zapisa?y si? na wybrane warsztaty drog? elektroniczn?
- otrzyma?y mailowe potwierdzenie rezerwacji miejsca
- potwierdzi?y uczestnictwo w warsztatach odpowiadaj?c na maila wys?anego 9 maja przez koordynatora – Maj? Kudli?sk? (w przeciwnym wypadku wpisane na warsztaty zostaj? osoby z listy rezerwowej)
- telefonicznie potwierdzi?y uczestnictwo w warsztatach w dniach 14-15 maja – dzwoni? b?dzie koordynator (w przeciwnym wypadku wpisane na warsztaty zostaj? osoby z listy rezerwowej)
- wykupi?y karnet na Fotofestiwal (w trakcie trwania Fotofestiwalu, w godzinach pracy biura festiwalowego)
- dokona?y dodatkowej op?aty w wysoko?ci 20 / 30 z? - op?ata za uczestnictwo w warsztatach (w trakcie trwania Fotofestiwalu, w godzinach pracy biura festiwalowego).

WYK?ADY

Wst?p na wyk?ady jest bez dodatkowych op?at - za okazaniem karnetu(, ilo?? miejsc ograniczona ilo?ci? krzese? w sali.


_____________________________________________________

WARSZTATY ORGANIZAOWANE PRZEZ PATIO CENTRUM SZTUKI (WSHE):

czwartek, 17 maja Fotografia
godz. 9.25-11.45
prowadzenie: mgr K. ?ukasik
liczba uczestników: 15 osób
Warsztat inspirowany „rayografiami” awangardowego artysty Man Ray’a. Warsztat zostanie przeprowadzony w ciemni fotograficznej, w formie ?wicze? i dotyczy? b?dzie podstawowych zasad obróbki chemicznej w fotografii czarno-bia?ej. Ka?dy uczestnik b?dzie móg? wykona? w?asn? fotografi? w technice „heliografii”, technika ta pozwala wykona? odbitk? fotograficzn? bez u?ycia negatywu.

czwartek, 17 maja
Realizacja obrazu
godz. 9.30 – 11.45 (równolegle z fotografi?)
prowadzenie: mgr S. Boczek, E. Mróz-Cisz
liczba uczestników: 15 osób
Wprowadzenie do zagadnie? zwi?zanych z realizacj? filmu – elementy operatorstwa, monta?u, re?yserii i powstawania scenariusza. S? to praktyczne zaj?cia, w ramach których grupa zrealizuje krótki film(...)

Je?li chcesz zapisa? si? na warsztaty na terenie WSHE kliknij link

wiďż˝cej »