PRZEGLĄD PORTFOLIO

?ÓD? ART CENTER
Sala Konferencyjna
Tymienieckiego 3PI?TEK, 18 maja, 13.30-18.30
SOBOTA, 19 maja, 9.00-14.00CO TO JEST PRZEGL?D PORTFOLIO?
Przegl?dy portfolio obecnie s? jedn? z najwa?niejszych form promocji, która umo?liwia fotografom indywidualne i bezpo?rednie spotkania z kuratorami, krytykami, dziennikarzami, wydawcami ksi??ek i magazynów oraz w?a?cicielami galerii. Podczas przegl?dów uczestnicy maj? szans? zaprezentowa? swoje prace ekspertom oraz otrzyma? wskazówki dotycz?ce rozwoju zawodowego, artystycznego, realizowanych projektów czy opracowania dobrego portfolio. Ka?da taka rozmowa stwarza szans? na rozpocz?cie wspó?pracy pomi?dzy fotografem i recenzentem lub reprezentowan? przez niego instytucj?. Cz?sto zdarza si?, ?e jej efektem jest indywidualna wystawa, publikacja zdj?? w magazynie fotograficznym, zaproszenie do realizacji mi?dzynarodowego projektu lub do uczestnictwa w jednym z festiwali.

JAK PRZYGOTOWA? SI? DO PRZEGL?DU PORTFOLIO?
Co mo?esz zyska?, uczestnicz?c w przegl?dzie portfolio? Co zrobi?, aby jak najwi?cej skorzysta? na spotkaniu z recenzentem? Jak wybra? zdj?cia? W jaki sposób si? zaprezentowa?? Jak si? przygotowa?

RECENZENCI
Tegorocznemu Fotofestiwalowi towarzyszy zjazd cz?onków stowarzyszenia Festival of Light, które zrzesza kuratorów i organizatorów festiwali fotografii z ca?ego ?wiata. W?ród recenzentów portfolio znajd? si? mi?dzy innymi jego uczestnicy. B?dzie to wi?c niepowtarzalna szansa, aby zaprezentowa? swoje prace gronu mi?dzynarodowych ekspertów.
Peggy Sue Amison (Sirius Arts Centre, Cork, Irlandia)
Simon Bainbridge (British Journal Of Photography, Londyn, Wielka Brytania)
Fred Baldwin (Fotofest – Biennial Of Photography, Huston, USA)
Lucia Benická (Dom Fotografii, Liptovskę Mikuláš, S?owacja)
Anna Gianesini (Zoneattive Produzioni Per La Cultura, Fotografia – Mi?dzynarodowy Festiwal W Rzymie, W?ochy)
Marek Grygiel (Centre For Contemporary Art, Gazeta Wyborcza, Warszawa, Polska) (uczestniczy jedynie w sesji pi?tekowej!)
Zuzana Lapitková (?rodkowoeuropejski Dom Fotografii, Bratys?awa, S?owacja)
Laura Moya (Photolucida, Portland, USA)
Emiliano Paoletti (Zoneattive Produzioni Per La Cultura, Fotografia – Mi?dzynarodowy Festiwal W Rzymie, W?ochy)
Ulrich Haas-Pursiainen (Backlight Triennale Fotografii W Tampere, Finlandia)
Ireneusz Zje?d?a?ka („Kwartalnik Fotografia”, Wrze?nia, Polska)

Recenzenci–wi?cej informacji

ORGANIZACJA PORTFOLIO
- ka?da z osób uczestnicz?cych w portfolio mo?e wybra? tylko jedn? sesj? portfolio (pi?tek lub sobota), podczas której spotka si? z 6 ekspertami. Informacje zamieszczone w biografiach recenzentów pomog? wam wybra? osoby, z którymi spotkanie b?dzie dla was najbardziej warto?ciowe.
- ka?de spotkanie z recenzentem trwa 20 minut
- ilo?? dost?pnych miejsc na sesj? pi?tkow?: 22 osoby
- ilo?? dost?pnych miejsc na sesj? sobotni?: 20 osób

REJESTRACJA W przegl?dzie portfolio mog? wzi?? udzia? osoby, które:
- ode?l? wype?niony formularz zg?oszeniowy do 15 maja na adres marta@fotofestiwal.com
- otrzymaj? maila potwierdzaj?cego rejestracj?
- wykupi? karnet pe?ny na Fotofestiwal (w trakcie trwania Fotofestiwalu, w godzinach pracy biura festiwalowego)
- dokonaj? dodatkowej op?aty w wysoko?ci 50 z? (godzin? przed rozpocz?ciem sesji portfolio)

Formularz zg?oszeniowy

REZYGNACJA Je?li chcesz zrezygnowa? z rezerwacji, prosimy o kontakt mailowy (marta@fotofestiwal.com)