KONKURSY

KONKURS "MIGRACJE"

KONKURS FOTOGRAFICZNY – „Migracje” to kolejna edycja corocznego konkursu skierowanego do profesjonalistów i amatorów, dzi?ki któremu wy?oniona zostanie wystawa w??czona do programu Fotofestiwalu w 2008 r. Prace nale?y nadsy?a? do 30.04.2007. Organizatorzy konkursu przewiduj? nagrody:
- w kategorii 'cykl' za zaj?cia pierwszego miejsca wystawa fotograficzna autora na siódmym Mi?dzynarodowym Festiwalu Fotografii oraz wyró?nienia.
-w kategorii 'pojedyncze zdj?cie' za zaj?cie pierwszego miejsca zestaw albumów i katalogów. Zach?camy do udzia?u w konkursie.Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. "Migracje"


KONKURS "PRZEBOJOWA MANUFAKTURA"

KONKURS FOTOGRAFICZNY - „Przebojowa Manufaktura” to ?wietna okazja do zabawy dla wszystkich fotografuj?cych. Przebojowe s? równie? kategorie konkursu: „Niech ?yje bal w Manufakturze”, „Wszystko si? mo?e zdarzy? w Manufakturze”, „Ch?opaki nie p?acz? w Manufakturze”, „Jestem Kobiet? w Manufakturze”, „Siedz? i my?l? w Manufakturze”, „Always Look on the Bright Side of Life in Manufaktura” oraz specjalna kategoria dla dzieci do lat 15: „Fantazja w Manufakturze”.

Organizatorzy:Organizatorzy konkursu przewiduj? nagrody w postaci :
NAGRODA G?ÓWNA ZAKUPY FOTOGRAFICZNE W MANUFAKTURZE -KWOTA 5000PLN
ORAZ ZESTAWY:kamizelek fotograficznych, publikacji fotograficznych ufundowanych przez Fundacj? Edukacji Wizualnej, prezentów i gad?etów od Fotofestiwalu i Manufaktury.
Najlepsze prace zostan? zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Manufakturze nie pó?niej ni? do 30.07.2007.
Prace zg?asza? mo?na w dniach 20.04 - 12.05.2007.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. "Przebojowa Manufaktura"