KINO FESTIWALOWE

W ramach Kina Festiwalowego zaprezentujemy filmy dokumentalne i fabularne, hiszpa?skie i polskie.
Kino Charlie

Podczas trwania Fotofestiwalu osoby posiadaj?ce karnet na fotofestiwal b?d? mog?y zakupi? bilety do kina Charlie w cenie 10 z?.

Zapraszamy równie? na pokaz filmu "Arka"

Stworzony przez Grzegorza Jonkajtysa i Marcina Kobyleckiego krotki film animowany powsta? przy u?yciu rewolucyjnej techniki realizacji filmów animowanych. Wszystkie uj?cia scenografii wykonano aparatem Nikon D70s co zosta?o po??czone z zaawansowan? postprodukcj?, polegaj?c? na ca?kowitej integracji sfotografowanego otoczenia, z komputerowym ?wiatem 3D.

Odpowiedzialny za stron? graficzn? filmu Grzegorz Jonkajtys jest absolwentem Wydzia?u Grafiki na Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie, któr? uko?czy? z dzieka?skim wyró?nieniem w 1997 roku. W 2000 roku samodzielnie stworzy? krótkometra?owy film animowany "Mantis", który zdoby? wiele nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych. Od kilku lat pracuje w ameryka?skiej firmie CafeFX (www.cafefx.com), specjalizuj?cej si? w realizacji efektów specjalnych na potrzeby du?ych hollywoodzkich produkcji. Bra? udzia? przy tworzeniu efektów specjalnych do takich filmów jak: „The League of Gentlemen”, „Gothika”, „Hellboy”, „Sin City”, czy „Pan's Labyrinth”. Obecnie Grzegorz Jonkajtys zako?czy? prace nad swoim drugim autorskim, animowanym obrazem pt. "Arka", który trafi? do ?wiatowego obiegu festiwalowego.

Producentem oraz autorem makiet do filmu jest Marcin Kobylecki producent wykonawczy w firmie Platige Image (www.platige.com), najwi?kszym w Polsce studiu animacji komputerowej i efektów specjalnych. Na swoim koncie ma m.in. prace jako producent wykonawczy przy takich krótkometra?owych obrazach studia jak: "Katedra" (nominacja do Oscara), "Sztuka spadania" (zdobywca BAFTY)

Zwiastun: www.thearkfilm.com

Film by? robiony w do?? nietypowy spoó?b ??cz?c fotografi? z grafik? 3D. I o tym wlasnie chcielibysmy opowiedziec na spotkaniu.
Ul. Piotrkowska 203\205

Filmy w ramach Fotofestiwalu (wej?cie z karnetem bezp?atne)

19.05 „ARKA” POKAZ PRZEDPREMIEROWY ORAZ MAKING Podczas tego spotkania zostan? pokazane materia?y z produkcji filmu. WST?P WOLNY
21.05. "CHWILA CUDZEGO ?YCIA"(re?. José Luis López-Linares, 80') Madronita Andreu urodzi?a si? w Barcelonie pod koniec wielku XIX w rodzinie dobrze prosperuj?cych przemys?owców. Od dziecka fascynowa?y j? wynalazki i maszyny, a zw?aszcza fotografia i kino, które sta?y si? jej wielk? pasj?. Ca?e swoje ?ycie po?wi?ci?a filmowaniu swojej rodziny i otaczaj?cego j? ?rodowiska.
22.05. "POLÍGONO SUR" (re?. Dominique Abel, 105') Szukaj?c korzeni tak zwanego "nowego flamenco", realizatorzy filmu docieraj? do trzech tysi?cy cha?up, najbardziej problematycznej dzielnicy Sevilli, w której dawni Cyganie mieszaj? si? z nowymi pokoleniami muzyków, ??cz?cych najnowsze tendencje muzyczne z wp?ywami tradycyjnego flamenco. Podczas koncertu, b?d?cego ho?dem dla Pepe "El Quemao" w La Tres Mil Viviendas, przedstawiane s? postacie o ró?nych stylach i wieku, które opowiadaj? o codziennych problemach dzielnicy, ?piewaj?, ta?cz? i ukazuj? swoje zwyczaje.
23.05. "CUDOWNE CANDEAL" (re?. Fernando Trueba, 133') Twórca m.in. doskona?ego dokumentu o muzyce latynoskiej Ulica 54, wyrusza tym razem z kamer? w podró? do Bahíi w Brazylii, gdzie w najczystszej formie zachowa?y si? muzyczne style i obrz?dy rodem z Afryki. Towarzyszy mu Bebo Valdés, legendarny pianista kuba?ski, ojciec Chucho Valdesa. Trafiaj? do niezwyk?ej dzielnicy - Candeal. Pomimo relatywnego ubóstwa nie ma w Candeal narkotyków ani przemocy. Jest to w du?ym stopniu zas?uga Carlinhosa Browna, którego dzi?ki filmowi mamy okazj? pozna?.
24.05. "NIEBO OBRACA SI?" (re?. Mercedes Alvarez, 115') Po ponad trzydziestu latach re?yserka, Mercedes Alvarez, powraca do swojej rodzinnej wioski La Aldea w pó?nocnej Hiszpanii. By?a ostatnim dzieckiem urodzonym we wsi. Dzi? ?yje tu zaledwie 14 mieszka?ców. Alvarez nie wraca jednak po w?asne wspomnienia (jej rodzina opu?ci?a te strony, gdy mia?a 3 lata), próbuje raczej zachowa? pami?? tych, którzy sp?dzili tu ca?e swoje ?ycie. Sama re?yserka wymazuje siebie z filmu - cho? to jej g?os prowadzi nas po wiosce, cho? to jej s?owa modeluj? nasz odbiór filmu.

Kino Charlie